دفترچه روزانه بارداران ديابتي منتشر شد!

چاپ

دفترچه روزانه بارداران ديابتي مجموعهاي است حاوي اطلاعات لازم در مورد ديابت بارداري و نيز جداولي كه به ديابتي در مورد اطلاع از وضع خود كمك شاياني مينمايد.

اين دفترچه با هدف كمك به سلامت زايمان و حفظ جنين بارداران ديابتي از راه برقراري همكاري بين متخصص زنان و متخصص ديابت تهيه گرديده است.

در اين دفترچه، جداول روزانهاي وجود دارد كه دو متخصص ذكر شده و نيز ديابتي باردار با پر كردن روزانۀ آنها، ميتواند در سلامت كامل زايمان نموده و جنين سالمي نيز داشته باشد.

 

آخرین مقالات