افزایش فشار خون(دکتر اسدالله رجب)

چاپ

تألیف و ترجمه از دکتر اسداله رجب

افزایش فشارخون / دکتر اسداله رجب

چاپ اول 1384، شمارگان :5000 ، 120 صفحه

مهار فشارخون بالا، همچون تمام بیماری های مزمن ، بدون همکاری خود بیمار میسر نیست اما می دانیم که " آموزش"، اساس و پایه هرنوع درمان است و تدوین این مجموعه نیز گامی در همین راستا است . دراین کتاب طی 5 فصل به زبانی ساده درباره افزایش فشارخون و راه های کنترل آن، مطالب کاربردی ارائه شده است.

فصل های کتاب : فصل اول / کلیات

فصل دوم / کنترل شخصی

فصل سوم / تغذیه و فشارخون

فصل چهارم/ داروها و فشارخون

فصل پنچم / رابطه فشارخون و سایر دستگاه های بدن