کتاب تزریق انسولین قبل از وعده های غذایی

چاپ

کتاب تزریق انسولین قبل از وعده های غذایی، ترجمه و تألیف از دکتر اسداله رجب -

برای اتعطاف بیشتر در درمان با انسولین تزریق انسولین قبل از وعده های غذایی

تزریق انسولین قبل از وعده های غذایی برای انعطاف بیشتر در درمان با انسولین / دکتراسداله رجب

چاپ دوم با ویرایش جدید 1389(چاپ اول :1380)، شمارگان :5000 ، 159 صفحه

این کتاب مشتمل بر ده فصل و برای افراد دیابتی نوشته شده است که از روش تزریقات مکرر استفاده می کنند. مهم ترین برتری این روش درمانی این است که شما خودتان می توانید آزادانه نظر دهید چه وقت و به چه مقدار غذا بخورید و میان وعده هم نداشته باشید.

فصل های کتاب : فصل اول / کلیات دیابت

فصل دوم / انسولین

فصل سوم / کنترل شخصی قندخون

فصل چهارم/ هیپوگلیسمی

فصل پنچم / تغذیه

فصل ششم / انسولین و چگونگی تعیین مقدار آن

فصل هفتم / فعالیت جسمی

فصل هشتم / عوارض دیابت

فصل نهم / پی گیری روند درمان دیابت