کتاب جلوه هایی از زندگی با دیابت

چاپ

کتاب جلوه هایی از زندگی با دیابت

جلوه هایی از زندگی با دیابت / واحد آموزش و پژوهش انجمن دیابت ایران

چاپ اول 1382 ، شمارگان 5000 نسخه ، 72 صفحه

در این کتاب ضمن گفتگو با افراد موفق دیابتی ، به زوایایی از زندگی با دیابت پرداخته شده است. در این مجلد با افراد زیر گفتگو شده است:

" دکتر حسن اسماعیل بیگی ، آیت اله عمید زنجانی ، محمد شفیعی ، مهدی باقری ، بهروز سعادتمند ، مرجان گلاب شکر ، شقایق رافضی ، نسیبه شفیعی راد ، سمیه فولادوند ، الناز جعفری ، سیاوش صفاتی ، خانواده ولیئی ، خانم عبادی ( مادر چهار فرزند دیابتی ) .