درباره و تاریخچه انجمن دیابت ایران

چگونگی تأسیس انجمن دیابت ایران

از مدتها قبل مركز طبی كودكان به برگزاری كلاس‌های آموزشی برای افراد دیابتی اقدام نموده بود. پي‌آمد یك دعوت عمومی از سوی پزشكان بیمارستان فوق، در اسفند ماه سال 1368 عده‌ی از والدین بیماران دیابتی گردهم آمده و پس از استماع سخنان برادران متخصص در زمینه دیابت، ضرورت تأسیس و یا احیاء یك انجمن ملی با هدف تحت پوشش قرار دادن این گونه بیماران مطرح و مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت. عده‌ای از متخصصین و والدین بیماران، داوطلبانه جلسات بعدی را پیگیری نموده و با حداقل امكانات، تمامی مراحل قانونی را مرحله به مرحله سپری كردند و با توجهات خداوند متعال و پس از تأئید مسئولان ذي‌ربط، ((انجمن دیابت ایران)) ثبت و در تاریخ 1370/02/11 در روزنامه رسمی كشور درج شد.  به این ترتیب انجمن از این تاریخ رسمیت یافت و فعالیت خود را آغاز نمود.